Вінницький національний технічний університет

Наукові журнали Вінницького національного технічного університетуPage Header Logo

Вісник Вінницького політехнічного інституту

Журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту» є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт у галузях технічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 р., № 1081) та педагогічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 р., № 747). Журнал входить у міжнародну наукометричну базу «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, економічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розроб­ки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, які відбулися у ВНТУ, статті з педагогіки вищої освіти.

Виходить 6 раз на рік. Заснований у грудні 1993 року.

Page Header Logo

Наукові праці Вінницького національного технічного університету

Журнал «Наукові праці Вінницького національного технічного університету» є електронним науковим виданням, визнаним ВАК України як фахове видання у галузі технічних наук.

Він публiкує статтi, якi мiстять новi теоретичнi та практичнi результати в галузі технiчних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, матеріали міжнародних науково-технічних конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ.

Журнал має 2 перекладні версії:

Page Header Logo

Scientific Works of Vinnytsia National Technical University

Журнал «Scientific Works of Vinnytsia National Technical University». Електронне наукове видання. Англійська версія журналу «Наукові праці Вінницького національного технічного університету».

Page Header Logo

Научные труды Винницкого национального технического университета

Журнал «Научные труды Винницкого национального технического университета». Електронне наукове видання. Російська версія журналу «Наукові праці Вінницького національного технічного університету».

Page Header Logo

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях технічних, природничих та гуманітарних наук. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та методичних конференцій, матеріали з педагогіки вищої освіти.

Page Header Logo

Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія

Журнал публiкує новi теоретичнi та практичнi результати в галузі технiчних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану важливих наукових проблем, огляди наукових конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ.

    Розділи журналу:
  • Біологічні та медичні прилади і системи
  • Інформаційні технології
  • Комп`ютерні системи та компоненти
  • Математичне моделювання та обчислювальні методи
  • Прилади і методи контролю та визначення складу речовини
  • Радіовимірювальні прилади
Page Header Logo

Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві

Журнал публiкує новi теоретичнi та практичнi результати в галузі технiчних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ.

Page Header Logo

Вісник машинобудування та транспорту

Журнал «Вісник машинобудування та транспорту» є науковим виданням, призначеним для публікації статей, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі машинобудування та транспорту.

Виходить 2 рази на рік. Заснований у січні 2015 р.

Page Header Logo

Педагогіка безпеки

У міжнародному науковому журналі публікуються статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузях педагогіки, професійної освіти та безпеки життєдіяльності. Публікуються також огляди сучасного стану розробки важливих наукових проблем, огляди наукових та науково-практичних конференцій.

Виходить двічі на рік. Заснований у жовтні 2016 року.

Page Header Logo

Sententiae

Sententiae це історико-філософський журнал, що керується принципами відкритого доступу. Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії.

Наш головний пріоритет – забезпечення емпіричної обґрунтованості історико-філософських концепцій, заснованої на критеріях буквальності, вичерпності, контекстуальності та врахування наявних спекулятивних інтерпретацій. Ми вважаємо ці критерії основою методології будь-якого обґрунтованого історико-філософського дослідження.
Публікуючи статті з будь-якої історико-філософської тематики, ми приділяємо особливу увагу термінологічним дослідженням, проблемам філософського перекладу й неперекладності, вивченню рукописів (зокрема, рукописної спадщини професорів Києво-Могилянської академії ХVІІ–ХVІІІ ст.) і висвітлюємо перебіг масштабних проектів у цій галузі. Також ми видаємо коментовані білінгвічні переклади класичних іншомовних філософських текстів, що вперше публікуються українською. Серед наших пріоритетів – висвітлення історії філософської думки в Україні й інших країнах Східної Європи та її зв’язку з широким загальнокультурним контекстом (теологія, література, природничі науки, політична ідеологія тощо).

Заснований 2000 року. Виходить 2 рази на рік.

Визнаний Президією ВАК України фаховим виданням зі спеціальності Філософія

Page Header Logo

Екологічні проблеми

Тематика: дослідження регіональних екологічних проблем та шляхів їх вирішення, передових природоохоронних технологій, проблем охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування

Засновники: Національний університет "Львівська політехніка", Одеський державний екологічний університет, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Вінницький національний технічний університет, Київський національний університет будівництва і архітектури

Видавець: Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна

Періодичність видання: 4 номери на рік

Вільний доступ до тексту статтейНаукові журнали наших партнерів

Українська національна академія природознавства

Page Header Logo

Сучасні реабілітаційні технології

Журнал видається на основі Доручень Кабінету Міністрів України №1861/4 та 2010/87 з метою науково-практичного забезпечення Державної програми "Двох етапна система реабілітації вегетативних порушень у дітей, проживаючих в зоні радіаційного (екологічного) контролю України". В ньому друкуються матеріали теоретичних і експериментальних досліджень, що мають дисертаційну спрямованість та відношення до проблем традиційної Чжень-цзю терапії, біоактивації без використання зовнішніх джерел струму і функціональної вегетології. Інформація та інноваційні розробки по указаним напрямкам ідуть під грифом "Школа професора В.Макаца (Україна, Вінниця)". Експертна рада не завжди згодна з думкою авторів опублікованих матеріалів.

View Journal | Current Issue | Journal's Archive | Login


Page Header Logo

Contemporary Rehabilitation Technologies

The journal has being published with the purpose of scientific and practical support of the State program “Two-stage system of rehabilitation of vegetative disorders of children, who live within the zone of radiation (ecological) control of Ukraine”. It contains the publications of the materials of theoretical and experimental research of the traditional Zhenjiu therapy, as well as to functional vegetology and the bioactivation without external sources of power. Information and innovative elaborations on the mentioned trends are registered under the classification “School of professor V.Makats (Vinnytsia, Ukraine)”.© КІВЦ ВНТУ, 2015-2016